taban-ke-sagal: AFAR > DEUTSCH
taban-ke-sagal adj-1
neunzehn
taban-ke-sagal
neunzehn