taban-ke-sagal: AFAR > ENGLISH
taban-ke-sagal adj-1
nineteen
taban-ke-sagal
nineteen