da: AKAN > ENGLISH
da act-1
sleep
da nom-2
day
da adv-1
never
ada adj1
da
sleep
da
day
da
never