uyu: BEMBA > CHEWA
uyu pro15
iye
uyu det-2
ili
uyu pro1
iye
uyu
iye
uyu
ili