koyo: EDO > ENGLISH
koyo exc11
hello
otue nom11
greeting
koyo
greeting
koyo
hello