dis-yonaire: ZARMA > ENGLISH
tira nom1
book
senni iizey nom10
word
dis-yonaire nom10
dictionary
dis-yonaire
word book
dis-yonaire
dictionary