star ::: nyenyezi: ENGLISH > DEUTSCH
star nom-2
star, stern, Stern
star ::: nyenyezi
Stern ::: nyenyezi