ewaki: FULA > ENGLISH
ewaki act1
foresee
ewaki
foresee