wurin zama: HAUSA > ENGLISH
wurin zama nom4
seat
wurin zama nom-1
wurin zama nom4
habitat
wurin zama nom1
location
wurin zama
location
wurin zama
seat
wurin zama
habitat