otel ::: ah������hofi: LINGALA > FRENCH
ndako nom-2
maison, maison
ya pre25
de, de
otel nom9
hôtel, hotel
otel ::: ah������hofi
hôtel ::: ah������hofi