dikishinari: SOTHO > ENGLISH
buka nom1
book
lentsoe nom10
word
dikishinari nom10
dictionary
dikishinari
word book
dikishinari
dictionary