shirika: SWAHILI > ENGLISH
shirika nom1
organization
shirika
organization