Umphimbo obuhlungu: ZULU > LUHYA
Umphimbo obuhlungu nom3
omuyeka
Umphimbo obuhlungu
omuyeka